Pravidla RCA Mariánské Lázně, RCA Rakovník, pro závody seriálu Českého poháru 2011 - LARGE SCALE - OFF ROAD

Výkonný výbor RCA M. Lázně, RCA Rakovník

 VŠEOBECNÁ ČÁST - A

 

I.A. Základní ustanovení

1.1.A. Zodpovědnost za dodržování jednotlivých pravidel a průběh závodu přebírá pořadatel závodu RCA M. Lázně, RCA Rakovní a jednotlivý pořadatelé závodů..

II.A. Hlavní partner

2.1.A. Hlavním partnerem Českého poháru pro období 2011 je RCA M. Lázně, RCA Rakovník.

III.A. Přihlašování k závodu

3.1.A. Uzávěrka přihlášek přes webový automat na závod na stránkách jedn. pořadatele je den před konáním závodu ve 12:00 hod

3.2.A. Fyzická přihláška na závod musí proběhnout v den závodu. Registraci provádí ředitel závodu v době prezentace vyhrazené pravidly.

3.3.A. Registrace k závodu končí maximálně 30 minut před startem první kvalifikační - rozjížďkové jízdy

IV.A. Protesty

4.1.A. Podání protestu -  stížnosti. Každé formě protestu nebo stížnosti musí předcházet její písemná forma, spolu se složením kauce ve výši 500 Kč,- do 20ti minut po vyvěšení nebo vyhlášení výsledku. Čas zaplaceni musí být zaznamenán.

4.2.A. Kauce se v případě uznání oprávněnosti vrací

4.3.A. V případě neuznání propadá ve prospěch orgánu, který stížnost řešil

4.4.A. Protest proti výsledkům je doporučeno podávat pouze když může být podán důkaz, že výsledek je špatný. V protestu u porušení pravidel mohou být jezdcem uvedeni ostatní účastníci jako svědci incidentu.

4.5.A. Protest musí obsahovat relevantní informace pro komisi závodu, aby mohl být protest posouzen a vyřčen jednoznačný závěr

4.6.A. Ředitel závodu, který je určen ze zástupce hl. pořadatele společně s rozhodčím, kterým je zástupce pořadatele závodu a časomírou, vytvoří tzv. jury, zasednou nad protestem a rozhodnou.

4.7.A. Rozhodnuti musí být do 30 minut od přijetí protestu.

4.8.A. Pokud se protest týká semi a finálových jízd, tak se musí rozhodnout do 10 minut před startem další jízdy. Pokud se tak nestane, tak je nutný posun startu tak, aby bylo vždy volných 10 minut do startu následující jízdy.

4.9.A. Po poslední finálové jízdě bude 10 minutový prostor pro případné podání protestu. Z tohoto důvodu musí být na posledních výsledcích finále zaznamenán čas skončení poslední finálové jízdy. Toto musí být vyvěšeno na výsledkové tabuli. Během těchto 10ti minut mohou být podány protesty proti provizorním výsledkům.

4.10.A. Pokud se během těchto 10ti minut neobjeví žádný protest, výsledky na tabuli se stávají oficiálními.

4.11.A. Pouze jezdci účastnící se závodu mohou podat protest

4.12.A. Proti rozhodnutí ředitele závodu nelze podat protest

4.14.A. Protesty proti rozhodčím jako osobě nejsou možné, rozhodnutí rozhodčích jsou neoddiskutovatelné

4.15.A. Proti trestu „stop and go“ nelze podat protest

4.16.A. Proti kvalitě nasazování nelze podat protest

4.17.A. Důkazní povinnost je vždy na straně závodníka

V.A. Týmová jízda

5.1.A. Teamové zájmy, nebo zájmy jiných skupin nejsou přípustné a nesmí se promítat do rozhodování a průběhu závodu.

VI.A. Povinnosti jezdců

6.1.A. Závodník je povinen uposlechnout pokynů rozhodčích, technických komisařů a ředitele závodu

6.2.A. Závodník je povinen zúčastnit se rozpravy a vyhlášení výsledků

6.3.A. Závodník je povinen před závodem nahlásit evidenční číslo personálního transpordéru. PT musí být osazen ve smyslu návodu.

6.4.A. V případě problémů s funkčností PT, řeší tento problém jezdec a není možné požadovat opravu výsledku.

6.5.A. Závodník je povinen vlastnit min. dvě sady krystalů. pokud vysílač a přijímač neumožňuje SW nastavení kanálu

6.6.A. Je povoleno užití souprav s automatickou volbou frekvence (systém DSM Spectrum)

6.7.A. Každý model musí být označen startovním číslem, přičemž je povoleno označení modelu čísly ze seriálu MČR ve stejném roce.

6.8..A. Závodník je povinen být alespoň 30 vteřin před startem své jízdy na tribuně.

6.9..A. Po odstartování jízdy není povoleno měnit své místo na tribuně, předávat řízení jiné osobě, při poruše opravovat model na závodní dráze, rušit ostatní závodníky

6.10.A. Po oznámení o ukončení jízdy musí závodník pokračovat po projetí cílem volnou jízdou a dojet do depa a vyjetím mimo stopu umožnit předjetí jezdcům , dokončujícím jízdu.


VII.A. Uspořádání do skupin

7.1.A. Před zahájením kvalifikačních jízd budou závodníci rozřazeni do skupin podle platného pořadí v seriálu.

VIII.A. Technická inspekce

8.1.A. Zvolení zástupci RCA M. Lázně resp. RCA Rakovník a zástupce pořadatele jednotlivého závodu mají možnost kontroly RC vybavení při technické prohlídce

8.2.A. K technické prohlídce zpravidla dochází na stanovišti technické kontroly před kvalifikačními jízdami. Náhodné kontroly mohou být provedeny kdykoliv během závodu.

8.3.A. Při technické kontrole vozu smí být přítomen jen jezdec/mechanik, zodpovědnost, zda vůz odpovídá pravidlům je na jezdci.

8.4.A. Pokud dojde k porušení pravidel, auto je zabaveno a zůstává na technické kontrole po celou dobu řešení problému, až do konce času k odvolání jezdce. Toto rozhodnutí nesmí mít vliv na časový průběh závodu.

8.5.A. Technická kontrola musí obsahovat kontrolu: váhy a rozměry modelu, motoru, výfuku, nádrže, baterií, pneumatik, homologace karoserie, spoileru a jiných náležitostí předepsanými pravidly

8.6.A. Jakákoliv nádrž, která je shledána nelegální, může být vymontována z auta a znovu přeměřena v časové periodě 15 minut. Tato časová perioda je nutná, jen když je víc jak 20 °C. pouze kalibrované měřící zařízení může být použito na kontrolu objemu.

8.7.A. Jeden řidič smí používat pouze jeden model. Sdílení karoserií ani podvozků není přípustné.

8.8.A. Ke kontrole mohou být vyžádány také sdílené vysílače.

8.9.A. Pokud dojde k změření obrysu modelu a následnému zjištění, že neodpovídá pravidlům a přitom to je i z důvodu poškození v jízdě, vůz je diskvalifikován.   

8.10.A. Měřící zařízení a přípravky technické inspekce sekce musí být na požádání volně přístupné pro závodníky po celý závod

 

IX.A. Sankce, postihy

9.1.A. Časové postihy mohou být řešeny formou stop and go. Ředitel závodu nebo rozhodčí by měl informovat jezdce pomocí zvukového systému a jezdec by měl co nejrychleji zajet do prostoru určeného pro stop and go. Při tomto trestu není možné opravovat model, nebo dolít palivo. Pokud není možné z jakéhokoliv důvodu oznámení stop and go, bude vyhlášena rozhodčím časová penalizace, například 10 vteřin až jedno kolo.

9.2.A. Řešení trestů - penalizace v čase, kolech, nebo i diskvalifikace rozhodčím - za co a jak se uděluje:

-          nesportovní chovaní (především narážení do ostatních modelů ze zadu nebo z boku, nebo bránění v předjíždění rychlejším modelům)

-          zkracování tratě přes rohy

-          když vůz opustí dráhu a vrátí se na ni v jiném místě a ponechá si časovou výhodu (neplatí však v případě, když vozu zhasne motor a model startuje z boxu

-          poté, když jsou prováděny opravy na voze někde jinde než v boxech, vyjma drobné sekundové pomoci (ohnutá karoserie apod.)

-          pokud je vůz „prohozen“ cílem (cílem musí projet vlastní silou)

-          jízda v protisměru za jakýchkoliv podmínek

-          za to, když se někdo z účastníků nepodřídí požadavkům úředníků závodu

-          pokud změní řidič celý svůj vůz z jakéhokoliv důvodu

-          pokud změní řidič svoji frekvenci bez povolení ředitele závodu

-          pokud dojde k předčasnému startu.

 9.3.A. Škrtání nejlepšího výsledku (jízdy)

-          nenastoupení na nasazovací post (závodník za sebe může poslat náhradu)

-          nepředání modelu ihned po ukončení jízdy na označené místo pro technickou kontrolu

-          neodevzdání vysílačky na vyznačené místo

 9.4.A. Opakovaný prohřešek může vést k diskvalifikaci ze závodu

 

9.5.A. Případné hrubé slovní nebo fyzické napadnutí činitelů (úředníků závodu, nebo dalšího jezdce) bude mít za následek okamžitou diskvalifikaci ze závodu

9.6.A. Všechna varování a penalizace musí být písemně poznamenány na jednotlivých výsledcích jízd na nástěnce pro řidiče, nejlépe červenou barvou.

9.7.A. Napomenutí za nevhodné chování jsou oznamovány těmito slovy: vůz číslo..., první napomenutí za špatné ...Tento slovosled je principem vyhlašování všech adresných připomínek jezdcům v průběhu závodu

9.8.A. Instrukce pro opravy jsou oznamovány těmito slovy: vůz číslo... opravuje ...

X.A.  Bezpečnost

10.1.A. Bezpečnost všech diváků je na 1. místě.

10.2.A. Přes všechna opatření pořadatele jsou diváci informováni o nebezpečných zónách kolem trati, případně i depa.

10.3.A. Model by měl být minimálně v předení části opatřen měkkým nárazníkem bez ostrých hran. Podrobnosti viz technická pravidla.

10.4.A. S bezpečnostními podmínkami v areálu musí být účastníci závodu seznámeni při rozpravě ředitelem závodu.

 

PRŮBĚH ZÁVODU - off road 1:6, 1:5 - B

I.B. Organizační složka závodu

1.1.B. V roce 2011 je vypsán seriál závodů Českého Poháru v kategorii OFF ROAD 1:6, 1:5 BUGGY. Pro rok 2011 je vypsáno celkem 5 jednotlivých závodů buggy 1:6, 1:5. Jeden nejhorší výsledek se škrtá.

1.2.B. Maximální počet účastníků v závodu je 80, počet účastníků může být pouze snížen a to na základě výroku výkonného výboru RCA M. Lázně resp. RCA Rakovník.

1.3.B Technická komise, viz výše, musí před zahájením závodu překontrolovat technický stav modelu, homologaci karoserie, rozměry modelu, minimální hmotnost a RC soupravu, teprve poté se může závodník zúčastnit závodu. Je povinnost každého jezdce pro zamezení problémům, aby jeho model odpovídal předpisům po celou dobu závodu. Pokud model odporuje předpisům v průběhu kvalifikace, semifinále a finále, budou výsledky jeho jezdce anulovány a model odstaven v uzavřeném parkovišti až do vyvěšení výsledků a vypršení času na protesty.

II.B. Časový harmonogram

Závod

07.30-08.30  Registrace a technická přejímka, volný trénink
08.30  Rozprava
09.00-12.00 1.-3. kolo kvalifikace
13.00-17.00 Xfinále, semifinále a finále

III.B. Přihlášky a startovné

3.1.B. Startovné pro jeden soutěžní den a kategorii činí:  300,- Kč

IV.B. Organizace závodu

4.1.B. Jednotlivé závody jsou pořádány jako jednodenní

4.2.B. Závodník je v závodě hodnocen momentem zaplacení startovného a tento poplatek nelze později vracet.   

4.3.B. Volný trénink 8 minut (nepovinné), minimálně 3 kvalifikační jízdy (dle počtu přihlášených jezdců) na 3+10 minut + poslední kolo. Dle počtu jízd se započtou 2 nejlepší pořadí a součet těchto pořadí určí konečné pořadí jezdců po kvalifikačních jízdách. Subfinále 3+15 minut, semifinále 3+20 minut + poslední kolo, finále 3+30 minut + poslední kolo. Mezi jednotlivými jízdami musí být přestávka minimálně 3 minuty.

 

4.4.B. Postupový klíč:

a) Všichni jezdci musí absolvovat semifinále
b) Subfinále – první 3 jezdci postupují do dalšího vyššího subfinále
c) Semifinále - prvních 5 jezdců postupuje do finále
d) O pořadí rozhoduje : 1) počet ujetých kol   2) dojezdový čas

4.5.B. Počet jezdců
Kvalifikační skupina : obvykle 10 jezdců dle propustnosti tratě
Subfinále, semifinále a finále : maximálně 10 jezdců.

4.6.B. Sestavení jednotlivých kvalifikačních skupin a jejich číslování je podle dosavadních dosažených výsledků umístění v seriálu. Jezdci mají právo stát na tribuně podle svých čísel. Ve finálových jízdách si může jezdec s nejnižším číslem vybrat pozici na tribuně.

4.7.B. Kvalifikační rozjížďky se zahajují otevřením trati a hlášením 3 minuty do startu. Kvalifikační rozjížďky se startují tzv. letmým startem po ukončení 3 minut tréninkových zahřívacích kol (hlásí se i 1 minuta do startu a 30 sekund do startu). Spuštění času určeného pro kvalifikační rozjížďku se provede po vyhlášení startu oznámením bylo odstartováno. Během kvalifikační rozjížďky není povoleno dotankovat palivo !!!

4.8.B. Po skončení kvalifikační jízdy odevzdá jezdec auto na místo technické kontroly a podle svého čísla jde nasazovat následující rozjížďku na místo nahazovače označené shodným číslem. Při nasazování je nutnost oblečení reflexní vesty, která je na místě nahazovače. Po ukončení nasazování je teprve jezdec nebo mechanik oprávněn k odnesení auta z místa technické kontroly. U čtvrtfinálových, semifinálových a finálových jízd jsou určeni nasazovači vyhlášením, systém je stejný jako v MČR .

4.9.B. Semifinále a finálové jízdy startují následující procedurou:

- 1. Semifinálovým a finálovým jízdám předchází otevření trati a tříminutový tréninkový interval, který je ohlášen hlášením 3 minuty do startu (hlásí se i 1 minuta do startu a 30 sekund do startu). V okamžiku uplynutí 3 minut tréninkových zahřívacích kol vyzve startér jezdce k seřazení na startovní rošt a tím také uzavře možnost vyjet na trať. Pokud není model v tomto okamžiku na dráze a nebo není schopen dojetím urychleně zaujmout své místo na startovním roštu musí závodník startovat z depa poté, co ostatní modely odstartovaly. Mechanici mají možnost na rošt k modelu přistoupit a provést jeho srovnání ve startovním boxu, na výzvu startéra jsou povinni dráhu opustit a umožnit tak start závodu.
- 2. Jakmile jsou všechny modely připraveny v klidu ke startu na startovním roštu (Žádná část modelu se nesmí dotýkat startovní čáry), startér odpočítává po sekundě interval od 5 do 3 sekund před startem.
- 3. Od 3 sekund před startem již nejsou jednotlivé vteřiny odpočítávány a vlastni signál ke startu dá startér v intervalu 0 - 5 sekund.
- 4. Vlastní startovní signál dává startér akusticky, tento signál současně spouští měření času.
- 5. Předčasný start, t.j. jakýkoliv dotyk vozu se startovní čarou, je penalizován trestem stop and go, přičemž způsob penalizace tohoto přestupku je oznámen jezdcům před závodem. Tuto penalizaci uděluje startér nebo časoměřiči, penalizace musí být oznámena okamžitě po startu.
- 6. Startér nebo rozhodčí může zastavit jízdu a opakovat start jen v případě, že je přesvědčen o tom, že startovní procedura nebo vlastní start neproběhly správně.
- 7. Pokud startér ještě nevyzval jezdce k seřazení na startovní rošt, muže každý účastník semifinále nebo finále požádat o odložení startu o 10 minut k opravě svého vozu. Tento odklad může být dán v každém semifinále a finále pouze jednou. Trať je v tomto případě otevřena po celou dobu 10 minut.                                                                                                                             - 8. Jakmile startér vyzve jezdce k seřazení na startovní rošt, mechanici nemají povoleno do konce jízdy dotankovat auta.
- 9. Jezdec, který požádá o odložení startu z jakéhokoliv důvodu, mimo chybu ve frekvenci, musí startovat z depa.

V.B. Problémy a technické problémy

5.1.B. Rozhodčí má právo jednotlivou jízdu pro její celkovou neregulérnost zrušit a opakovat, zejména při hromadných kolizích v prvním kole po startu

5.2.B Jestliže se stane nehoda, budou upozorněni závodníci vyhlášením „nebezpečí na dráze“. Vozy musí zpomalit tak, aby mohly okamžitě zastavit. Porušení tohoto pravidla bude penalizováno škrtnutím jednoho kola z dosaženého výsledku. Může byt použito oficiálního varování. Závod pokračuje po oficiálním hlášením "Trať je volná".

 

5.3.B. Mechanikům není povoleno vstoupit do trati. Nasazovači mohou nastartovat motor max. 3x vedle trati, ale nesmí vůz opravovat. Opravovat vůz smí pouze mechanik nebo jezdec v depu. Jestliže bude auto zvednuto divákem, musí zůstat stát, dokud nebude převzato nahazovačem. V případě porušení těchto pravidel bude určen trestný postih. Může být určen jako STOP AND GO nebo stržení jednoho kola. Pořadatelé informují jezdce o druhu trestního postihu.

V případě trestu „Stop and go“ musí závodník zastavit vůz na určeném místě v depu do 3 kol od vyhlášení trestu.

 

VI.B. Déšť a klimatické podmínky

6.1.B. Déšť, přerušení závodu v případě přerušení závodu na více než 60 minut z důvodů, které nemohou organizátoři ovlivnit, jury rozhodne o pokračování nebo zrušení závodu.

6.2.B. Postup za deště v průběhu kvalifikace (rozjížděk):
V případě přerušení rozjížďky bude tato celá zopakována.
V případě přerušení rozjížděk bez možnosti pokračování bude použit následující postup :
- 1 Jestliže bylo odjeto celkově méně jak 66% kvalifikace ( tj. ne kompletní 2 rozjížďky ), budou závody zrušeny.
- 2 Jestliže bylo odjeto celkově 66% rozjížděk - celkem 2 rozjížďky a více, budou dosažené výsledky započteny jako konečné.


6.3.B. Postup za deště v průběhu subfinále a finále:

V případě přerušení subfinále nebo finále bude použit následující postup:

A)      Jestliže uplynulo méně než 10 minut finále, výsledky budou zrušeny a provede se nový start na plný čas finále. Vozy mohou být opraveny před tímto novým startem.

B)      Jestliže uplynulo více než 10 minut a méně než 75% času finále, budou výsledky do tohoto momentu zachovány. Nový start bude proveden pro dojetí celkového času finále. Tyto dva výsledky budou sečteny pro určení finálového a definitivního pořadí.Jestliže druhý start nemůže být proveden a to z jakéhokoliv důvodu, budou použity výsledky z první části pro definitivní určení umístění.

C)     Jestliže uplyne 75% nebo více času, budou výsledky v čase přerušení použity jako finální.

6.4.B. V okamžiku přerušení závodu zanechají závodníci svá vozidla na startovní čáře pod kontrolou ředitele závodu. Mohou vypnout motory a vysílače. Není dovoleno měnit kola ani opravovat auta. Všichni závodníci, kteří nebudou respektovat toto pravidlo, budou okamžitě diskvalifikováni.

        

VII.B. Systém hodnocení


7.1.B. Výsledky jednotlivých závodů seriálu tvoří výsledkovou listinu. Body jsou rozdělovány dle umístění v závodu, dle tabulky bodového hodnocení 5.1.. Při absolvování všech vypsaných závodů bude pro konečné pořadí odpočteno každému jezdci jeho jeden nejhorší výsledek. Kategorie 2 WD a 4 WD jsou hodnoceny dohromady. U kategorie 2 WD budou vyhlášeni ještě 3 nejlepší jezdci.

 

7.2.B .Tabulka bodového hodnocení

 

POŘADÍ BODY POŘADÍ BODY
1 50 11 10
2 45 12 9
3 40 13 8
4 36 14 7
5 32 15 6
6 28 16 5
7 24 17 4
8 20 18 3
9 16 19 2
10 12 20 1

 

 

TECH. SPECIFIKACE - LARGE SCALE- off road - C    

1.C. Obecná ustanovení

1.1.C. Co není povoleno, je zakázáno.

1.2.C. Důkazní povinnost je vždy na straně závodníka. O případných sporných  bodech bude na základě protestu rozhodovat komise složená z ředitele seriálu, ředitele závodu a technického komisaře

1.3.C. Závodu v kategorii Buggy se mohou zúčastnit modely, které svým vzhledem, proporcemi a rozměry přibližně odpovídají podobě nejčastěji používaných předlohových modelů buggy FG, Hoerman, Cleon, MCD v měřítku 1 : 6  a HPI BAJA v měřítku 1 : 5. Závodu se mohou zúčastnit současně modely kategorie 2WD a  4WD. Níže uvedené technické předpisy jsou společné pro obě kategorie, není-li výslovně uvedena odlišnost. Během závodu je zakázáno použití jakýchkoliv náhradních modelů.

 

2.C. Kategorie

2.1.C. 2WD : buggy s nezakrytými koly, se zadním spoilerem úměrným modelu, pohon pouze zadní nápravy.

2.2.C. 4WD : buggy s nezakrytými, nebo částečně zakrytými koly, se zadním spoilerem úměrným

modelu, koncepce pohonu obou náprav.

3.C. Rozměry a hmotnosti

3.1.C. Maximální délka 820 mm, maximální rozchod kol ( klidový stav, nejširší délka ) 480 mm, maximální šířka 480 mm. Vyjímku tvoří modely HPI Baja 5B a 5SC s orig. pneumatikami výrobce, kdy max šířka přesahuje nepatrně 480mm.

3.2.C. Minimální hmotnost bez paliva 7.500 g. Měření rozměrů vozidla se doporučuje provádět pomocí přípravku - U rampy.

4.C.Model

4.1.C. Model musí být vybaven funkční brzdou, která je schopna udržet model v klidu za běhu motoru ( není omezení pro druhy brzd ). V ovládání karburátoru musí být vřazen bezpečnostní prvek, který vrátí škrtící klapku do uzavřené polohy v případě přetržení / zlomení ovládacího táhla škrtící klapky.

4.2.C. Není povolena žádná další funkce ovládaná jezdcem kromě řízení, plynu a brzdy. Není povolen žádný jiný elektronický systém v modelu, kromě systému FS (Fail Save), který zastaví model v případě poruchy RC soupravy.

4.3.C. V těsné blízkosti vypínače el.proudu motoru ( chcípák ) musí být umístěna na karoserii homologační nálepka, nebo jinak znázorněný symbol E v kruhu s červeným orámováním.
Model musí být z důvodu měření vybaven personálním čipem AMB, za jehož funkčnost a umístění ( doporučuje se vodorovná poloha ) nese odpovědnost pouze jezdec (nikoliv pořadatel).

5.C.Karoserie, nárazník, křídlo

5.1.C. Je povinný přední tlumič nárazů pro bezpečnost na všechny druhy modelů s vyjímkou modelů, kde je originál tlumič nárazů montovám výrobcem daného modelu.

5.2.C. Je ZAKÁZÁNO umísťování jakýchkoliv přídavných nárazníků před výše uvedené typy. U ostatních je nutno zabezpečit přední nárazovou zónu tak, aby model při případné kolizi s osobou co nejvíce utlumil tuto srážku.

5.3.C. Je-li předlohový model vybaven zadním spoilerem, i model musí mít toto zadní křídlo, které svou velikostí odpovídá rozměrům vozidla.

5.4.C. Tlumič výfuku musí být zakryt karoserií a pokud je na modelu v základním provedení, koncovka výfuku nesmí vystupovat z karoserie více než 10 mm - to neplatí pro tzv. laděné výfuky.

5.5.C Výfuk musí být minimálně 2 komorový, nejsou povoleny otevřené výfuky nebo trubky. Maximální hlučnost je stanovena na 81 dB, měřena ve vzdálenosti 10 m, ve výšce 1 m nad povrchem, bez terénních překážek

5.6.C. Vyříznutí čelního skla není povoleno ( lze nahradit mřížkou ), boční okna a zadní okno mohou být vyříznuta pro zlepšení chlazení motoru.

5.7.C. Není dále dovolena montáž vzduchového kanálu vedoucího vzduch od bočního okna do interiéru. Veškeré díly modelu musí být karoserií zakryty s vyjímkou antény přijímače.

6.C. Pneumatiky

6.1.C. Pneumatiky musí být černé, bezdušové, vzorek pneu libovolný.

6.2.C. Je výslovně zakázáno vybavování pneu hroty z jiných materiálů, zejména kovu.

6.3.C. Doporučený disk měřítka 1:6, šířka pneumatik měřená na disku maximálně 90 mm. Průměr pneumatik na disku minimálně 100 mm, maximálně 190 mm.

7.C. Motor, nádrž a palivo

7.1.C. Motor musí být jednoválcový, dvou nebo čtyřtaktní o maximálním zdvihovém objemu 26 ccm 3

7.2.C. Není povoleno přeplňování turbodmychadlem ani mechanicky, taktéž není dovoleno vstřikování paliva

7.3.C. Nastavení zapalování musí být mechanicky zajištěno, je povoleno pouze ruční statické seřízení

7.4.C. Není povoleno bateriové zapalování. Povolen je pouze pasivní zapalovací systém používající otáček motoru jako jediného vstupního údaje

7.5.C. Jsou povoleny pouze otevřené přepouštěcí kanály

7.6.C. Válec motoru nemusí být jednodílný, jsou povoleny dělící roviny

7.7.C. Povoleny jsou maximálně 4 přepouštěcí kanály

7.8.C. Motor musí být chlazený vzduchem, chladící vzduch musí být veden přímo od setrvačníku

7.9.C. Karburátor musí být opatřen vzduchovým filtrem

 

7.10.C.  Objem palivové nádrže je omezen objemem 800 ccm7.11.C. Palivo je povoleno pouze běžně dostupné u čerpacích stanic

8.C. Převodovka

8.1.C. Kategorie A - 2 WD i B – 4WD: převodovka o proměnném převodovém poměru je zakázána

9.C. Elektronika a RC vybavení

9.1.C. Používaná RC souprava musí být schválená a homologována k danému účelu dle platné právní úpravy. Každý jezdec musí mít při závodu k dispozici minimálně 2 různé páry krystalů pro svou RC soupravu, vyjímku tvoří SPEKTRUM DSM 2,4 GHz.

9.2.C. Serva, akumulátory, pasivní telemetrie a ostatní elektronika je možné použít libovolné, pokud splňují podmínky pro provoz v ČR. Je zakázáno použít přídavné aktivní elektronické prvky – ASP, telemetrie ovlivňující jízdní vlastnosti modelu.

 

10.C. Poškození modelu

10.1.C. Před každým startem musí všechny startující modely odpovídat těmto předpisům. Dojde - li během jízdy k poškození modelu, je věcí hlavního rozhodčího k posouzení, zda daný model může pokračovat vzhledem k bezpečnosti v jízdě. Utržené zadní křídlo není důvodem k přerušení jízdy.

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode